Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi ya da Dernek) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu Hafıza Merkezi’nin dernek merkezi İstanbul’dadır. Adresi Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:14 Akar Palas K:1 Gümüşsuyu İstanbul’dur.

Derneğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 09/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020/315 sayılı kararı gereği Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İsim-soyisim, e-mail adresi, telefon numarası, ikamet adresi, işyeri adresi gibi iletişim bilgilerinizden ibaret olan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara yönelik olarak e-bülten, etkinlik daveti, derneğin hazırladığı basılı ya da diğer yayınlar konularında iletişim kurmak ve gönderim yapmak maksadıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yalnızca dernek yönetim kurulu ve çalışanı kişiler ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz hiçbir kişiye ya da kuruma aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi derneğimize info@hafiza-merkezi.org  adresine elektronik posta ile ya da derneğin Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:14 Akar Palas K:1 Gümüşsuyu İstanbul adresinde bulunan adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.